Wystartował nowy program Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowany na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Nabór wniosków w programie wystartował 25 lipca i potrwa do 31 października br. Budżet programu wynosi 100 mln zł!

Inwestycje w szkołach niesamorządowych

Realizację nowego programu Minister Edukacji i Nauki zapowiedział podczas ostatniej konferencji prasowej. Szef MEiN wskazał, że będzie to wsparcie przeznaczone na inwestycje w szkołach niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Pogram „Inwestycje w oświacie” wypełnia tę lukę i umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

O wsparcie w formie dotacji celowej mogą ubiegać się podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Środki z programu pomogą w dostosowaniu  infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Jak złożyć wniosek? 

Wnioskodawca wypełnia wniosek na formularzu załączonym do komunikatu.

Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek wypełniony i podpisany został złożony przez wnioskodawcę i przesłany na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Wnioskodawca będzie miał 7 dni na uzupełnienie ewentualnych braków formalnych. Dotacja celowa zostanie przekazana na podstawie umowy.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (poz. 1540).

Materiały

Wzór wniosku o finansowanie / dofinansowanie inwestycji
20220725​_Wzór​_wniosku​_o​_finansowanie-dofinansowanie​_inwestycji-gotowyPK.doc 0.13MB