Powiat Bolesławiecki jako jeden z dwudziestu jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikował się do programu Doradztwo dla JST.

Celem planowanych w ramach doradztwa działań jest wsparcie samorządowców i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19 oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2022 roku do końca kwietnia 2023 roku zgodnie z opracowanym w projekcie Modelem doradztwa dla JST.

Doradztwo dla JST realizowane będzie w formie:

  • spotkań informacyjno-konsultacyjnych (otwierające i podsumowujące),
  • szkoleń warsztatowych,
  • doradztwa realizowanego w siedzibie JST (spotkania w siedzibie JST),
  • doradztwa zdalnego (w tym spotkań on-line).

W ramach usługi doradczej, jednostki samorządu terytorialnego w nim uczestniczące, wezmą udział w pełnym cyklu doradztwa, na który składa się:

  • wybór obszaru wsparcia przez JST,
  • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
  • opracowanie harmonogramu działań,
  • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań.

Działania realizowane w ramach usługi doradczej adresowane są do 3–5-osobowych zespołów przedstawicieli JST delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W skład zespołów wchodzi zarówno kadra JST (np. 2 osoby), jak i dyrektorzy podległych szkół/placówek (np. 1 osoba).

Samorządy otrzymują wsparcie realizowane przez 2-osobowe zespoły ekspertów/doradców (doradcę ds. personalnego rozwoju edukacji i doradcę ds. rozwiązań zarządczych).

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego doradztwa będzie:

  • dokonanie diagnozy potrzeb JST po okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nauki zdalnej oraz wybór aktualnych priorytetów rozwojowych w obszarze oświaty;
  • zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą w obszarze wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego (wybór jednego z 12 obszarów). Wykaz 12 obszarów/zadań organu prowadzącego wraz z rozwiązaniami zarządczymi stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Doradztwo dla JST organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkami Miast Polskich w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020.