Biuro Prasowe

adres:
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel. 75 612 17 58

Stanowiska:
Główny Specjalista – Emilia Michałowska

Zakres zadań Biura Prasowego

1) informowanie prasy o działaniach Starosty, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
2) zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje Powiat, a także podległe mu jednostki organizacyjne;
3) publikacja informacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego;
4) administrowanie i prowadzenie profili powiatowych w mediach społecznościowych;
5) organizowanie konferencji Starosty i Zarządu Powiatu;
6) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
7) udzielanie odpowiedzi na publikacje oraz materiały rozpowszechniane w środkach masowego przekazu, w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową, prowadzenie dokumentacji związanej z krytyką prasową;
8) w granicach udzielonego upoważnienia komentowanie wydarzeń dotyczących działań Zarządu, wyjaśnianie, przedstawianie stanowisk oraz wydawanie oświadczeń;
9) redagowanie oraz przekazywanie komunikatów urzędowych do publikacji w środkach masowego przekazu,
10) monitoring, gromadzenie i analiza publikacji związanych z zakresem działania Starostwa oraz sporządzanie stosownych informacji dla Zarządu,
11) podejmowanie działań mających na celu należyte wykorzystanie publikacji prasowych i innych w pracy Starostwa i organów powiatu;
12) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym powiatu w działalności prasowo informacyjnej;
13) ułatwianie dziennikarzom kontaktów z kierownictwem Starostwa;
14) redagowanie biuletynów informacyjnych, w tym w postaci internetowej;
15) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe oraz innych zleconych przez Starostę oraz Sekretarz