Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w artykule 3 ustep 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert, które będą złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Termin zgłaszania kandydatów – do 9 listopada 2022 r.
Więcej informacji TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy do komisji TUTAJ