Tablice na budynku z nazwą Starostwa

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami do składania ofert realizacji zadań w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego konkursie. Przedsięwzięcia, które Powiat będzie mógł dofinansować, muszą dotyczyć rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert: do 21 czerwca 2021 r.

Kwota przeznaczona na zlecanie zadań: 10.000 zł.

Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:

  1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
  2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób z niepełnosprawnościami w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z takimi osobami, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
  3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
  4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
  1. Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Konkurs nie obejmuje realizacji projektów zakładających działania mieszczące się w pojęciu „turnus rehabilitacyjny”, wynikającym z przepisu art. 10 c ustawy o rehabilitacji.

Szczegółowe informacje znajdują się: TUTAJ