kadr osoba na wózku inwalidzkim pisząca na laptopie przy biurku

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami do składania ofert realizacji zadań w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego konkursie. Przedsięwzięcia, które powiat będzie mógł dofinansować, muszą dotyczyć rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert: do 12 maja 2023 r.

Kwota przeznaczona na zlecanie zadań: 10.000 zł.

Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 6. Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 7. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 8. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Konkurs nie obejmuje realizacji projektów zakładających działania mieszczące się w pojęciu „turnus rehabilitacyjny”, wynikającym z przepisu art. 10 c ustawy o rehabilitacji.

Szczegółowe informacje znajdują się tu:

https://bip.powiatboleslawiecki.pl/bip/318_spboleslawiec/fckeditor/file/Uchwaly/uzp/VI%20kadencja//uzp6_754_konkurs_OSZ.pdf