Zarząd Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie § 14 ust. 2 Uchwały nr LIII/298/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, obejmującego prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.