młotek i waga

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert, które będą złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgłoszenia (na wskazanym formularzu) można składać drogą pocztową, elektroniczną na adres: i.krol@powiatboleslawiecki.pl , za pośrednictwem platformy ePUAP: 8us0p4v0fl lub osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 do 10 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).

Ogłoszenie TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy DOC. TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy PDF. TUTAJ