Przypominamy, że na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t.j.) obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, m. in. takich jak intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ponadto na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m. in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku, gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska. Obowiązek wykonywania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

Niewywiązanie się z obowiązku odśnieżania dachu przez właściciela lub zarządcę grozi ukaraniem mandatem lub nawet wyłączeniem obiektu z użytkowania.