Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 2015

Spis treści:

Wprowadzenie

 1. Charakterystyka Powiatu Bolesławieckiego. Diagnoza
 2. Istota Programu (misja)
 3. Adresaci Programu
 4. Realizatorzy
 5. Partnerzy
 6. Koordynator
 7. Źródła finansowania Programu
 8. Monitoring i ewaluacja
 9. Cele strategiczne Programu

Zakończenie

Wprowadzenie

Celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest zapewnienie i popieranie skutecznych działań w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, łagodzenia jej skutków, rehabilitacji, a także realizacja zadań zmierzających do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Oznacza to zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych szans jak całej ludności oraz ich równy udział w ogólnej poprawie warunków życia stanowiącej rezultat rozwoju społecznego i ekonomicznego. Obowiązek wyrównywania tych szans oraz zajęcia się konsekwencjami niepełnosprawności spoczywa na władzach państwowych i samorządowych. Nie zmniejsza to odpowiedzialności ogółu społeczeństwa, jednostek czy też organizacji, które już od lat są partnerami w tworzeniu spójnej i efektywnej polityki na rzecz osób niepełnosprawnych.

Można przenieść na płaszczyznę społeczności lokalnej myśl zawartą w Planie działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006 – 2016, że społeczeństwo jest zobowiązane wobec wszystkich swoich obywateli zminimalizować skutki niepełnosprawności poprzez aktywne wspieranie zdrowego stylu życia, bezpieczniejszego środowiska, odpowiedniej opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz wspomagających działań społeczności lokalnych. Takie zadania stają także przed społecznością Powiatu Bolesławieckiego.

Najbliżej spraw i problemów mieszkańców jest samorząd powiatowy i samorządy gminne i te podmioty powinny przejąć kierownictwo w budzeniu powszechnej świadomości społeczeństwa co do korzyści z włączenia osób niepełnosprawnych w każdą dziedzinę życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. Samorządy muszą również zapewnić, aby ludzie, którzy na skutek ciężkiego upośledzenia stali się zależni od innych, mieli możliwości i warunki do osiągnięcia standardu równego poziomowi życia osób sprawnych.

Partnerem samorządów w podejmowaniu działań służących poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych i przełamywaniu barier powinny być organizacje pozarządowe. Mogą one w różny sposób służyć pomocą – formułując potrzeby, sugerując odpowiednie rozwiązania i świadcząc usługi uzupełniające poczynania władz.

Ważne jest, aby samorządy lokalne maksymalnie wykorzystały istniejące zasoby finansowe, rzeczowe, osobowe na cele związane z zapobieganiem kalectwu i zaspokajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja tych zadań będzie wymagać dłuższego okresu, podczas którego liczba osób niepełnosprawnych może ulec zwiększeniu. Dlatego jest sprawą ważną, aby do planów rozwoju ogólnego samorządy włączyły bezpośrednie działania związane z zapobieganiem niepełnosprawności, rehabilitacją osób niepełnosprawnych i wyrównywaniem ich szans.

I. Charakterystyka Powiatu Bolesławieckiego. Diagnoza

Dane demograficzne

Powiat Bolesławiecki jest drugim, pod względem zajmowanego obszaru, powiatem na Dolnym Śląsku. Jego powierzchnia to 1 .303,3 km 2. W skład powiatu wchodzi:

a) gmina miejska Bolesławiec,
b) gmina miejsko – wiejska Nowogrodziec,
c) gmina wiejska Bolesławiec,
d) gmina wiejska Gromadka,
e) gmina wiejska Osiecznica,
f) gmina wiejska Warta Bolesławiecka.

Powiat zamieszkuje 89.153 osoby, z czego 45.609 osób to mieszkańcy wsi (źródło – urzędy gmin powiatu, 2010 r.).

Trudno jest wskazać precyzyjną liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat. Nie ma jednego podmiotu orzekającego, że dana osoba jest niepełnosprawna. Uznaje się za nią osobę, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w Powiecie Bolesławieckim ok. 2.000 osób rocznie otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, co stanowi ok. 2% liczby mieszkańców). Równoważnymi orzeczeniami są wydane przez ZUS orzeczenia o niezdolności do pracy, ważne orzeczenia o zaliczeniu do którejś z grup inwalidzkich oraz wydane przed 1 stycznia 1998 r. ważne orzeczenia dotyczące niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby posiadające którykolwiek z wymienionych dokumentów są niepełnosprawne prawnie. Z drugiej strony – są także osoby niepełnosprawne biologicznie, których stan zdrowia całkowicie lub poważnie ogranicza normalne codzienne funkcjonowanie.

Ostatnie pełne oficjalne dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r.:

Segmenty

Liczba mieszkańców powiatu bolesławieckiego

Osoby niepełnosprawne

liczba osób

w tym mieszkańcy wsi

wskaźnik niepełnosprawności

dzieci

21.289

608

325

2,85

osoby w wieku aktywności zawodowej

56.760

6.829

3.167

12,03

osoby starsze

10.051

4.883

2.213

48,58

Ogółem

88.100

12.320

5.705

13,98

(źródło – GUS – Narodowy Spis Powszechny, 2002 r.)

Wynika z nich, że najliczniejszą grupę osób niepełnosprawnych stanowią dorośli w wieku aktywności zawodowej. Informacje te są ważne, gdyż do osób w różnym wieku powinny być kierowane inne działania, zgodnie z występującymi w danym okresie życia potrzebami. Jeśli liczbę osób niepełnosprawnych szacować obecnie na ok. 12.000, co stanowi 13% ogółu ludności powiatu, to biorąc pod uwagę ich rodziny i krewnych, a także opiekunów, ponad połowa mieszkańców powiatu odczuwa skutki związane z niepełnosprawnością.

Opieka zdrowotna

Ważnym obszarem życia osób niepełnosprawnym jest korzystanie z opieki medycznej (ambulatoryjnej i stacjonarnej). Rozmaite dysfunkcje będące przyczyną niepełnosprawności mogą powodować konieczność częstszego korzystania przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń medycznych.

Na terenie Powiatu działają 24 punkty, w których można uzyskać pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Miasto Bolesławiec dysponuje 10 placówkami świadczącymi usługi POZ, gminy – 14 placówkami. W zakresie stacjonarnej opieki medycznej funkcjonują 2 szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

W Powiecie funkcjonują również zakłady lecznicze: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Zakład Opieki Paliatywno – Hospicyjnej w Nowogrodźcu.

Mieszkańcy Powiatu mają także możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej w 3 zakładach usytuowanych na terenie miasta Bolesławca.

Dostępność do leków, materiałów medycznych i usług farmaceutycznych zapewniają apteki ogólnodostępne: 16 w Bolesławcu i 10 w gminach.

Sieć placówek opieki zdrowotnej wydaje się zaspokajać potrzeby niepełnosprawnych w zakresie świadczeń medycznych. Od lat są jednakże podejmowane działania zwiększające dostępność usług medycznych i rehabilitacyjnych. Dokonuje się tego poprzez likwidację barier architektonicznych oraz tworzenie nowych i wspieranie już istniejących placówek medycznych.

Edukacja i wykształcenie

Kolejnym obszarem działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest edukacja i zdobywanie przez nie wykształcenia.

Na terenie Powiatu funkcjonuje 15 przedszkoli (publicznych i niepublicznych) oraz 5 punktów przedszkolnych. Wśród nich 1 przedszkole posiada oddziały integracyjne. Placówka dysponuje wykwalifikowaną kadrą do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz jest przystosowana architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do przedszkoli i punktów przedszkolnych uczęszcza 1.658 dzieci, w tym 18 dzieci niepełnosprawnych. W Powiecie jest 1 szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi. Łącznie w 36 szkołach podstawowych uczy się 5.299 dzieci, w tym 60 dzieci z niepełnosprawnością. Kształcenie na poziomie gimnazjalnym odbywa się w 12 gimnazjach (publicznych i niepublicznych), z czego 1 placówka posiada oddziały integracyjne. Do gimnazjów uczęszcza 2.725 uczniów, w tym 61 niepełnosprawnych. Naukę w 7 szkołach ponadgimnazjalnych podejmuje 3.338 uczniów, w tym 34 osoby niepełnosprawne. Z powyższych danych wynika, że niepełnosprawne dzieci i młodzież korzystają z oferty edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia. Dlatego zasadne jest tworzenie im takich warunków, by mogły jak najlepiej się rozwijać, zdobywać wiedzę i umiejętności oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności przedszkolnej lub uczniowskiej, której są członkami.

Dzieci i młodzież z każdym stopniem niepełnosprawności umysłowej mogą podjąć naukę w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych – w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej (kucharz małej gastronomii i murarz) oraz szkole przysposabiającej do pracy. W ramach placówki funkcjonuje także Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od 3 do 25 r. ż. oraz z upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami od 6 r. ż., a także realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Zatrudnienie (aktywność zawodowa).

Niepełnosprawność, nawet w stopniu znacznym, nie wyklucza możliwości podjęcia przez osobę nią dotkniętą zatrudnienia. Przeciwnie – zaleca się stosowanie instrumentów, które z jednej strony zmotywują i pomogą osobie niepełnosprawnej być aktywną na rynku pracy, a z drugiej – pokażą pracodawcom korzyści płynące z zatrudnienia takich osób. Zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe wskazują na konieczność działań antydyskryminacyjnych i służących wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych w dostępie do zdobycia zatrudnienia – kluczowego elementu integracji społecznej i niezależności ekonomicznej.

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu na dzień 30 czerwca 2011 r. 304 osoby niepełnosprawne były zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych obejmuje głównie organizację staży, prac interwencyjnych, szkoleń oraz doradztwo zawodowe. Z różnych form pomocy korzystają także pracodawcy chcący zatrudnić osoby niepełnosprawne, jest to przede wszystkim dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mają większe szanse na zatrudnienie nie tylko na chronionym, ale i na otwartym rynku pracy. Wiele osób niepełnosprawnych decyduje się także na podjęcie własnej działalności gospodarczej, na co mogą również otrzymać finansowe wsparcie.

Obecnie na terenie powiatu bolesławieckiego swoją siedzibę ma 5 zakładów pracy chronionej:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „GAMMA” sp. j. J.A. Szary, A. Ber, M. Ber, ul. Kościuszki 18, 59 – 700 Bolesławiec
 2. Agencja Ochrony „AGAT” Tadeusz Michalczuk, ul. Brzozowa 31, 59 – 700 Bolesławiec
 3. Usługowa Spółdzielnia Inwalidów „SENIOR”, ul. Kubika 16, 59 – 700 Bolesławiec
 4. P.P.H.U. „MŁYNPOL” A. Gołębiowski, R. Wołoszczak, sp. j. Krzyżowa 66, 59 – 706 Gromadka,
 5. PPHU „RADE” Małgorzata Kujundzić, Szczytnica 2, 59 – 720 Raciborowice

Łącznie w powyższych zakładach zatrudnionych jest 338 osób, w tym 194 osoby niepełnosprawne:

 • 4 osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 81 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 109 osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje 6 zakładów pracy chronionej, które swoją główną siedzibę mają w innym powiecie, a oddziały na terenie powiatu bolesławieckiego:

 1. Spółdzielnia Usługowa „PIAST” z Legnicy, siedziba w Bolesławcu – ul. Ogrodowa 6,
 2. DGP DOZORBUD Grupa Polska sp. z o. o. z Legnicy, siedziba w Bolesławcu – ul. Mickiewicza 6,
 3. P.U. „Jarexs” sp. z o. o. z Legnicy, siedziba w Bolesławcu – Modłowa 8,
 4. „MiK” sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich, siedziba w Bolesławcu – al. Tysiąclecia 34A,
 5. Piekarnia G. A. Baran sp. j. w Złotoryi, siedziba w Bolesławcu – ul. Asnyka 7

(dane na 30 czerwca 2011 r., źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu)

Choć niepełnosprawne osoby znajdują zatrudnienie przede wszystkim w zakładach pracy chronionej, gdzie warunki pracy, opieka medyczna i usługi rehabilitacyjne dostosowane są do ich potrzeb, to wskazane jest, by podejmować działania ułatwiające im znalezienie zatrudnienia także na otwartym rynku pracy.

Instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

W Powiecie Bolesławieckim funkcjonują trzy ośrodki wsparcia dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności: dwa środowiskowe domy samopomocy oraz 2 domy dziennego pobytu – w Bolesławcu i w Nowogrodźcu.

Środowiskowe domy samopomocy świadczą pomoc dla osób niesprawnych intelektualnie (dorośli absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych) oraz dla osób chorych psychicznie. Prowadzą one zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, terapii psychiatrycznej, usprawniania ogólnokondycyjnego, treningi umiejętności i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych. Z usług środowiskowych domów samopomocy korzysta 63 podopiecznych, a także prowadzone jest poradnictwo psychologiczne dla ich rodziców i opiekunów. Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Bolesławcu ma 106 podopiecznych, a Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu – 37 pensjonariuszy. Są to osoby starsze, emeryci, renciści. Placówki zapewniają pomoc w realizacji potrzeb życia codziennego, terapię zajęciową i gimnastykę rehabilitacyjną.

Od 2004 r. działa w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej. Obejmuje pomocą 30 osób z upośledzeniem umysłowym, które mają wskazania do udziału w terapii zajęciowej. Stwarza on możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Jedną z form aktywizacji osób niepełnosprawnych jest ich członkostwo w organizacjach pozarządowych. Zrzeszanie się zapobiega izolacji i przeciwdziała wykluczeniu. Daje możliwość otwarcia się osób niepełnosprawnych na lokalną społeczność i aktywnego udziału w jej sprawach, a także pozwala lepiej poznać środowiska osób niepełnosprawnych i ich potrzeby. Na terenie powiatu działają następujące organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne i działające na ich rzecz:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejsko – Gminny,
 • Koło Polskiego Związku Niewidomych,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski, Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo (działające przy TPD),
 • Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy,
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolesławcu i w Nowogrodźcu,
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Terenowe,
 • Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
 • Bolesławiecki Klub Amazonek,
 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu,

Ponadto na terenie Powiatu działają organizacje pozarządowe, które – pomimo że nie prowadzą statutowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmują z nimi współpracę, głównie w dziedzinie sportu.

II. Istota programu (misja)

Głównym założeniem Programu jest teza, że osoby niepełnosprawne – jako pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej – potrzebują niekiedy więcej wsparcia ze strony społeczeństwa, by móc osiągnąć takie same warunki życia, jak inni obywatele. To wsparcie nie powinno być nigdy traktowane jak przywilej, ale jako przysługujące prawo. W niniejszym Programie różne formy wsparcia skonkretyzowane w celach strategicznych i zadaniach dotyczą: prewencji, rehabilitacji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Działania prewencyjne mają na celu zapobieżenie powstawaniu upośledzeń, dysfunkcji, chorób, a w przypadku ich powstania – łagodzenie skutków i przeciwdziałanie ujemnym konsekwencjom fizycznym, psychologicznym i społecznym. W tej grupie działań będą mieściły się zarówno profilaktyczne badania pozwalające na wczesne wykrycie niepełnosprawności, jak i szeroko rozumiane poradnictwo, w tym psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe itp.

Rehabilitacja ma umożliwić osobie niepełnosprawnej osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonalnego – umysłowego, fizycznego i/albo społecznego, który pozwoli jej na uzyskanie podstaw do zmiany swego życia. Dzięki różnym formom rehabilitacji osoba niepełnosprawna będzie miała szanse funkcjonować w społeczeństwie pomimo ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia. Będzie temu służyła realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (np. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier technicznych) i zawodowej (szkolenia, staże, doradztwo zawodowe).

Wyrównywanie szans zakłada prowadzenie takiej polityki, która będzie niweczyła różnice w dostępie do istniejących dóbr (np. różnego rodzaju usługi, informacja, edukacja, zatrudnienie, opieka medyczna) pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a pozostałymi członkami społeczności. Podejmowane działania będą stwarzały warunki do udziału osób niepełnosprawnym w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym na równi z osobami sprawnymi.

Poprzez dostrzeganie specyficznych potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności ułatwia się osobom niepełnosprawnym ich realizację. Dzięki temu osoby te stają się bardziej samodzielne, świadome nie tylko własnych ograniczeń, ale przede wszystkim potencjału.

Zaproponowane w Programie działania obejmują – zgodnie ze wskazaniami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rehabilitację społeczną, rehabilitację zawodową oraz przedsięwzięcia zmierzające do przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Formułuje je przyjęta w 1997 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, stanowiąca, że osoby niepełnosprawne w szczególności mają prawo do:

1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:

  • dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
  • swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
  • dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

„Osoby niepełnosprawne, osiągające równe prawa, powinny także posiadać równe obowiązki. W momencie, gdy prawa te zostaną osiągnięte, społeczeństwa powinny zwiększyć swe oczekiwania względem osób niepełnosprawnych. Częścią procesu wyrównywania szans powinno stać się niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w tym, by mogły wziąć na siebie pełną odpowiedzialność jako członkowie społeczeństwa” (Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte na 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych dnia 20 grudnia 1993 r.).

III. Adresaci programu:

a) osoby niepełnosprawne,

b) rodziny z osobą niepełnosprawną.

 IV. Realizatorzy Programu:

a) Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu,

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, urzędami gmin, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi.

V. Partnerzy:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

b) administracja rządowa,

c) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 VI. Koordynator Programu: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

 VII. Źródła finansowania Programu:

a) budżet powiatu,

b) budżety gmin,

c) środki pozabudżetowe, m. in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy,

d) środki Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii Europejskiej.

VIII. Monitoring i ewaluacja:

Monitoring i ewaluacja będą polegały na badaniu oraz analizie stopnia realizacji Programu i osiągania zakładanych rezultatów. Do końca I półrocza następnego roku zostanie przygotowane przez koordynatora Programu roczne sprawozdanie z realizacji Programu w roku poprzednim. Będzie ono opracowane na podstawie sprawozdań cząstkowych złożonych koordynatorowi przez realizatorów Programu. Sprawozdanie pokaże zadania wykonane przy realizacji poszczególnych celów oraz określi na podstawie mierników, jakie efekty zostały osiągnięte. Po zaopiniowaniu sprawozdania z realizacji Programu przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim zostanie ono zamieszczone na stronie internetowej Starostwa.

IX. Cele strategiczne:

 1. Wzrost świadomości i wrażliwości społecznej na problemy osób niepełnosprawnych.
 2. Zwiększenie dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych.
 3. Diagnozowanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie bolesławieckim.
 4. Stworzenie systemu wczesnej identyfikacji niepełnosprawności, interwencji i kompleksowej rehabilitacji.
 5. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.
 6. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 8. Tworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i rekreacji.
 9. Aktywne zaangażowanie organizacji osób niepełnosprawnych w kreowanie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel nr 1: Wzrost świadomości i wrażliwości społecznej na problemy niepełnosprawności

Zadanie:

Cykliczne spotkania prawników, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych na temat sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych, obszarów życia, gdzie prawo nie jest respektowane i egzekwowane.

Sposób realizacji:

– organizowanie konferencji poświęconych powyższej tematyce z udziałem osób niepełnosprawnych,

– opracowanie materiałów w formie biuletynu informacyjnego.

Zadanie:

Współpraca z mediami w celu kształtowania wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji:

– promocja w mediach, w tym w mediach elektronicznych, osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,

– promowanie i propagowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne.

Zadanie:

Powstanie Powiatowego Centrum Informacyjno – Szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych.

Sposób realizacji:

a) podstawowymi zadaniami Centrum będzie informowanie:

– osób niepełnosprawnych o ich prawach, obowiązkach i możliwościach uzyskania pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i leczniczej,

– pracodawców o korzyściach wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych i tworzenia nowych miejsc pracy przystosowanych do ich potrzeb,

– ogółu społeczeństwa o problematyce osób niepełnosprawnych.

b)osoba niepełnosprawna będzie mogła (osobiście lub telefonicznie) uzyskać informacje ekspertów, specjalistów w zakresie:

– możliwości ustalania niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,

– rodzajów ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,

– możliwości uzyskania dofinansowania do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej,

– pomocy w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią organizacją pozarządową, placówką specjalistyczną, instytucją itp.,

– możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej adresowanej do osób z niepełnosprawnością,

– krajowych rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

– podstawowych przepisów prawa pracy, w tym tych obowiązujących przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,

– działań samorządowych, unijnych, rządowych, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON oraz organizacji pozarządowych,

– możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

– możliwości kształcenia zawodowego – zmiany i podwyższenia kwalifikacji zawodowych,

– placówek edukacyjnych przystosowanych do edukacji osób niepełnosprawnych,

– ośrodków rehabilitacyjnych i medycznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

c) udzielanie informacji będzie bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych osób, instytucji, organizacji,

d) udostępnianie informacji następować będzie przy użyciu możliwie największej liczby rodzajów nośników informacji, głównie poprzez: linię telefoniczną, serwis faksowy, serwis SMS – owy, stronę www, pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną, lokalne media – prasa, radio, telewizja,

e) uruchomienie bezpłatnej infolinii.

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 1:

– zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,

– uwrażliwienie społeczności lokalnej na prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych,

– upowszechnienie wizerunku osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych członków społeczności lokalnej,

– wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym,

– wzrost świadomości o przysługujących osobom z niepełnosprawnością prawach i obowiązkach,

– wzrost nowych form aktywności w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba konferencji poświęconych realizacji praw osób niepełnosprawnych,

– liczba programów telewizyjnych i radiowych oraz artykułów w prasie i mediach elektronicznych dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych

– liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług Centrum Informacji

Cel nr 2: Zwiększenie dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych

Zadanie:

Stworzenie ewidencji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Zadanie:

Likwidacja barier komunikacyjnych i transportowych

Sposób realizacji:

– podjęcie starań o zwiększenie ilości zakupu środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez prywatnych i publicznych przewoźników,

– prowadzenie działań w celu umożliwienia zakupu nowych środków transportu w miejsce wyeksploatowanych samochodów dla jednostek organizacyjnych powiatu, gmin i organizacji pozarządowych,

– zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych,

– koordynacja przewozów osób niepełnosprawnych przez różne podmioty,

– przeszkolenie przewoźników pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych,

– wyznaczanie i oznakowanie miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych przy budynkach użyteczności publicznej,

– instalacja sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla pieszych, modernizacja krawężników, budowa podjazdów,

– ujednolicenie oznakowań informacyjnych, zgodnie z przepisami UE, w placówkach podległych powiatowi,

– wprowadzenie informacji o środkach transportu dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie:

Propagowanie i inicjowanie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego.

Sposób realizacji:

– inspirowanie działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym swobodne i samodzielne poruszanie się w terenie zabudowanym i niezabudowanym,

– inspirowanie władz powiatowych i gminnych do podejmowania działań umożliwiających dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– kontrola bezwzględnego przestrzegania, przepisów prawa budowlanego pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie:

Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych

Sposób realizacji:

– kampania informacyjna o możliwościach korzystania z dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania,

– udzielanie pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych.

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 2:

– wzrost liczby obiektów użyteczności publicznej pozbawionych barier architektonicznych,

– wzrost liczby mieszkań przystosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

– większa samodzielność i niezależność osób niepełnosprawnych,

– wzrost liczby środków transportu publicznego przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,

– powstawanie lokalnych programów w zakresie likwidacji barier architektonicznych,

– poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba środków transportu dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– liczba miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

– liczba budynków użyteczności publicznej bez barier, kwota wydatkowana na ich likwidację,

– liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, kwota wypłaconych dofinansowań.

Cel nr 3: Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim

Zadanie:

Tworzenie i aktualizowanie baz danych o osobach niepełnosprawnych.

Sposób realizacji:

– zbieranie i aktualizowanie danych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich potrzeb

Zadanie:

Aktualizowanie baz danych o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 3:

– systematyczne monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych,

– stworzenie systemu informowania o formach pomocy i prawach osób niepełnosprawnych w każdej gminie.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących ewidencję osób niepełnosprawnych,

– liczba organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel nr 4: Stworzenie systemu wczesnej identyfikacji niepełnosprawności, interwencji i kompleksowej rehabilitacji.

Zadanie:

Wczesne diagnozowanie zaburzeń rozwoju dziecka – diagnoza medyczna, psychologiczna.

Sposób realizacji:

– badania u dzieci i młodzieży m. in. narządu wzroku i słuchu, stawów biodrowych, centralnego układu nerwowego, postawy,

– opieka psychologiczna nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością, niepełnosprawnym i jego rodziną,

– opieka zdrowotna nad dzieckiem i rodziną,

– opracowanie i wdrażanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu zaburzeń w prawidłowym rozwoju dziecka.

Zadanie:

Tworzenie kompleksowego systemu oddziaływania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

Sposób realizacji:

– propagowanie działalności zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów rehabilitacyjno – terapeutycznych wspomagających osoby niepełnosprawne, w tym dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością,

– rozpropagowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na terenie całego powiatu,

– informacje o możliwościach dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

– likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych,

– informowanie o zakresie działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 4:

– ograniczenie liczby dzieci całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki indywidualnej,

– poprawa stanu zdrowia, rozwoju i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością,

– ograniczenie wykluczenia społecznego,

– zbudowanie pełnego, zintegrowanego systemu, dostępnego i przyjaznego dla wszystkich potrzebujących,

– wzrost poziomu świadomości społecznej w zakresie potrzeby wczesnej interwencji oraz kompleksowej rehabilitacji

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba osób niepełnosprawnych objętych opieką psychologiczną,

– liczba osób poddanych badaniom profilaktycznym,

– liczba osób, które otrzymały dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych i kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba osób, które otrzymały dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych i kwota wydatkowana na powyższe zadanie,

– liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

Cel nr 5: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

Zadanie:

Monitorowanie potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.

Sposób realizacji:

– ankieta dotycząca placówek oświatowych w zakresie ich dostępności, możliwości likwidacji barier architektonicznych oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych,

– tworzenie oraz aktualizowanie baz danych nt. uczniów niepełnosprawnych i ich potrzeb edukacyjnych.

Zadanie:

Stworzenie warunków do kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach masowych.

Sposób realizacji:

– podejmowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych, transportowych i świadomościowych ograniczających dostęp do placówek oświatowych,

– pomoc finansowa w tworzeniu klas integracyjnych w szkołach oraz grup integracyjnych w przedszkolach,

– przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez uczestnictwo w kursach, dokształcanie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalizację, zatrudnianie odpowiednich specjalistów,

– podniesienie świadomości środowiska pedagogicznego i rodziców o potrzebie kształcenia, w zależności od możliwości intelektualnych i zdrowotnych dziecka w systemie szkolnictwa masowego,

– organizowanie konferencji i spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce oświaty niepełnosprawnych.

Zadanie:

Wspieranie kształcenia w systemie specjalnym oraz nauczania indywidualnego.

Sposób realizacji:

– monitorowanie potrzeb,

– integracja uczniów niepełnosprawnych z rówieśnikami ze szkół masowych,

– stwarzanie warunków do kontynuowania nauki,

– wspieranie absolwentów w dalszym rozwoju – tworzenie systemu środowiskowego wsparcia (grupy wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, świetlice terapeutyczne)

Zadanie:

Wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji dorosłych osób niepełnosprawnych

Sposób realizacji:

– kampania informacyjna skierowana do osób niepełnosprawnych wskazująca korzyści z podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji,

– propagowanie rozwiązań ułatwiających zdobycie przez osoby niepełnosprawne wyższego wykształcenia:

a) informowanie o programach realizowanych przez PFRON adresowanych do niepełnosprawnych studentów,

b) utworzenie bazy danych dot. uczelni wyższych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– promowanie w lokalnych mediach osiągnięć naukowych osób niepełnosprawnych.

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 5:

– likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych do jednostek oświatowych,

– zwiększenie liczby oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz klas integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,

– wzrost liczby dorosłych osób niepełnosprawnych podnoszących swoje kwalifikacje,

– podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba placówek oświatowych bez barier, kwota wydatkowana na likwidację barier,

– liczba placówek oświatowych posiadających sprzęt ułatwiający naukę osobom niepełnosprawnym i kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba imprez integracyjnych dla uczniów,

– liczba nowych oddziałów integracyjnych w przedszkolach i szkołach,

– liczba uczniów niepełnosprawnych objętych opieką psychologiczną,

– liczba uczniów niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym,

– liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z niepełnosprawnymi uczniami.

Cel nr 6: Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zadanie:

Diagnoza możliwości i potrzeb w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz skali bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w Powiecie Bolesławieckim.

Zadanie:

Wspieranie zatrudniania i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych

Sposób realizacji:

– wskazywanie korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

– pomoc finansowa dla pracodawców na tworzenie i wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

– wsparcie osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą,

– zwrot pracodawcy kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,

– organizowanie subsydiowanych miejsc pracy: umowy absolwenckie, prace interwencyjne,

– organizowanie staży dla osób niepełnosprawnych,

– utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych,

– szkolenie i zatrudnianie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych – zatrudnienie wspomagane.

Zadanie:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w przystosowaniu się do funkcjonowania na rynku pracy.

Sposób realizacji:

– poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – udzielanie porad indywidualnych oraz grupowych przez doradców zawodowych,

– organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich szansy na uzyskanie zatrudnienia, aktywności zawodowej oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych,

– organizowanie giełdy pracy dla osób niepełnosprawnych

 

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 6:

– zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy,

– zwiększenie oferty szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych,

– wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy,

– ułatwienie zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych,

– zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,

– upowszechnienie wśród pracodawców zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

– liczba osób niepełnosprawnych objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej, kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały pomoc na podjęcie własnej działalności i kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały ze szkoleń, kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba uczestników WTZ, które podjęły zatrudnienie.

Cel nr 7: Organizowanie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Zadanie:

Pomoc rodzinom w opiece nad ich niepełnosprawnymi członkami.

Sposób realizacji:

– zapewnienie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych świadczeń pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,

– udzielanie doradztwa i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

– prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami osób niepełnosprawnych – wsparcie społeczno – edukacyjne,

– organizowanie lokalnych grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

– aktywizacja wolontariuszy w realizacji różnych rodzajów usług na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie:

Tworzenie systemu środowiskowego wsparcia.

Sposób realizacji:

– uruchomienie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego, wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym,

– rozpowszechnienie instytucji osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej,

– wspieranie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,

– umożliwienie mieszkańcom Powiatu Bolesławieckiego spoza miasta Bolesławca korzystania z usług środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie,

– tworzenie warunków do powstawania świetlic terapeutycznych.

Zadanie:

Tworzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Sposób realizacji:

– utworzenie punktów poradnictwa prawnego na terenie gmin,

– utworzenie punktów pomocy psychologicznej.

 

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 7:

– podniesienie poziomu samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem,

– poprawa warunków socjalno – bytowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

– wzrost aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,

– zwiększenie znaczenia pracy wolontariuszy na rzecz osób niepełnosprawnych,

– rozbudowa sieci ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba osób niepełnosprawnych korzystających z różnych świadczeń pomocy społecznej i kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

– liczba wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

– liczba punktów porad i osób niepełnosprawnych z nich korzystających.

Cel nr 8: Tworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i rekreacji.

Zadanie:

Pobudzanie aktywności środowiska osób niepełnosprawnych w sferze życia publicznego, kulturalnego i sportowego.

Sposób realizacji:

– wspieranie powstawania nowych organizacji, stowarzyszeń i fundacji skupiających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz,

– zapewnienie możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach masowych organizowanych na terenie Powiatu,

– popularyzacja twórczości artystycznej i sportu osób niepełnosprawnych jako form samorealizacji,

– włączanie twórców niepełnosprawnych w życie kulturalne powiatu,

– wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Zadanie:

Upowszechnienie i rozwijanie form aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne.

Sposób realizacji:

– opracowanie bazy danych o ośrodkach wczasowych, sanatoriach i innych obiektach rekreacyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– organizowanie oraz wspieranie organizowania imprez integracyjnych (wycieczek krajoznawczych, pikników, festynów, spotkań okolicznościowych z udziałem osób niepełnosprawnych),

– wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Zadanie:

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Sposób realizacji:

– stworzenie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne w pełni z praw i obowiązków obywatelskich poprzez aktywny udział w wyborach, referendach,

– zachęcanie osób niepełnosprawnych do kandydowania w wyborach,

– likwidacja barier w komunikowaniu się poprzez przeszkolenie urzędników, co najmniej jednego w każdym urzędzie, w zakresie języka migowego,

– propagowanie dostosowania stron internetowych urzędów i instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– wdrożenie i upowszechnienie w urzędach administracji publicznej możliwości załatwiania spraw przez osoby niepełnosprawne za pomocą internetu.

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 8:

– wzrost liczby imprez z udziałem osób niepełnosprawnych oraz adresowanych do osób niepełnosprawnych,

– aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych,

– integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,

– wzrost akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie ich dyskryminacji,

– zwiększenie aktywności i zaangażowania samorządów powiatowego i gminnych w organizację imprez integracyjnych.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych lub do nich adresowanych,

– liczba organizacji pozarządowych i instytucji, które otrzymały dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki i kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach integracyjnych,

– liczba osób niepełnosprawnych korzystających z turnusów rehabilitacyjnych i kwota wydatkowana na to zadanie,

– liczba nowych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

– liczba lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cel nr 9: Aktywne zaangażowanie organizacji osób niepełnosprawnych w kreowanie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadanie:

Inicjowanie współpracy administracji samorządowej z organizacjami działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sposób realizacji:

– współpraca w opracowywaniu lokalnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne,

– organizowanie oraz współorganizowanie szkoleń, konferencji, spotkań na temat kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz roli samorządów,

– promowanie jednostek i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych,

– podejmowanie działań przez samorządy i organizacje pozarządowe w celu skutecznego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie:

Zintegrowanie zasobów i partnerów do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sposób realizacji:

– powołanie Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych w gminach Powiatu Bolesławieckiego,

– współpraca służb i kadr oraz osób zaangażowanych w kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Oczekiwane rezultaty dla celu nr 9:

– spójna powiatowa polityka na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,

– wzrost zainteresowania społeczności lokalnej problemami osób niepełnosprawnych,

– aktywne włączenie organizacji pozarządowych w proces kreowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

– wzmocnienie sektora pozarządowego działającego w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych,

– wykorzystanie środków pochodzących z EFS, PFRON i innych funduszy.

Mierniki osiągnięcia celu:

– liczba konferencji i szkoleń przygotowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi,

– liczba programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

– liczba projektów finansowanych ze środków PFRON i funduszy unijnych,

– liczba gmin, w których powołano pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych.

Zakończenie

W Powiatowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 2015 zostały ustalone priorytetowe kierunki działań wynikające z rozpoznanych potrzeb i aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Bolesławieckim. Są one zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku w zakresie działań służących aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Realizują także 5 cel strategiczny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bolesławieckim na lata 2008 – 2015 – integracja ze środowiskiem i przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz cele operacyjne Strategii Rozwoju Powiatu Bolesławieckiego.