Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” dla osób niepełnosprawnych

Powiat Bolesławiecki rozpoczął realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 9-ciu form wsparcia.

Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą program „Aktywny Samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary pomocy:

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu.

Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % brutto ceny zakupu.

Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 12.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 5 % ceny brutto zakupu.

Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, dla osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci:

a) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) które są lub w danym roku będą beneficjentami pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł, dla pozostałych osób – 1.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – nie wymagany.

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich i dzieci:

a) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) nie poruszających się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia niezbędne jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty do 14.000zł w indywidualnych przypadkach po opinii eksperta.

Udział własny wnioskodawcy – 10% ceny brutto zakupu.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich i dzieci:

a) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób pełnoletnich do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 3.000 zł.

Udział własny – nie wymagany.

Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej:

a) posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu,

b) nie mających przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów kursu i egzaminów –1.500 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dla osób w wieku aktywności zawodowej:

a) posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) aktywnych zawodowo i mających pod swoją opieką dziecko.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku.

Wymagany jest udział własny wnioskodawcy – 15% kosztów opłaty.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: tel. 75 7353048