Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W 2024 R.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:
poniedziałek: 7.30 – 17.00,
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
piątek – 7.30 – 14.00.
Osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres
e-mail: i.krol@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl lub poprzez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się związane z dysfunkcją narządu słuchu będzie zapewniona pomoc tłumacza języka migowego w formie wideokonferencji podczas korzystania z nieodpłatnej pomocy/ poradnictwa
i mediacji.

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat:
1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach
i godzinach:
a) poniedziałek: 9.00 – 13.00,
b) wtorek: 9.00 – 13.00,
c) środa: 9.00 – 13.00,
d) czwartek: 11.00 – 15.00,
e) piątek: 8.00 – 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:
1) poniedziałki – adwokat Daria Mularska,
2) wtorki – adwokat Klaudia Woźniak – Wiktor,
3) środy – adwokat Justyna Olechnowicz,
4) czwartki – adwokat Klaudia Woźniak – Wiktor,
5) piątki – adwokat Agnieszka Śmigalska (mediator).

2. Punkt w Gromadce – siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Szkolna 18, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana
w następujących dniach i godzinach:
a) poniedziałek: 13.00 – 17.00,
b) wtorek: 7.30 – 11.30,
c) środa: 13.00 – 17.00,
d) czwartek: 13.00 – 17.00,
e) piątek: 7.30 – 11.30.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:
1) poniedziałki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk ,
2) wtorki – radca prawny Szymon Biniaszczyk,
3) środy – radca prawny Jarosław Burzmiński,
4) czwartki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,
5) piątki – radca prawny Szymon Biniaszczyk.

II. Punkty prowadzone przez Fundację Honeste Vivere w Warszawie, organizację pozarządową, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy
w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a) poniedziałek: 12.00 – 16.00,
b) wtorek: 15.00 – 19.00,
c) środa: 15.00 – 19.00,
d) czwartek: 15.00 – 19.00,
e) piątek: 8.00 – 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:
1) poniedziałki – radca prawny Marcin Wilk,
2) wtorki, środy, czwartki – adwokat Roksana Turchan,
3) piątki – radca prawny Marcin Wilk.

2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej 40c, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poradnictwo jest udzielane w następujących dniach
i godzinach:
a) poniedziałek: 7.30 – 11.30,
b) wtorek: 8.00 – 12.00,
c) środa : 9.00 – 13.00,
d) czwartek: 7.30 – 11.30,
e) piątek: 7.30 – 11.30.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczą:
1) poniedziałki, wtorki, środy – radca prawny Marcin Wilk
2) czwartki, piątki – adwokat Roksana Turchan.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Usługi prawnicze są zatem dostępne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

Podczas wizyty w punkcie osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobo prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników w ciągu ostatniego roku.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
– prawo rodzinne,
– prawo pracy,
– ubezpieczenia społeczne,
– sprawy administracyjne,
– prawo podatkowe,
– sprawy cywilne,
– sprawy karne,
– prawo podatkowe,
– przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
1) rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.
W 2024 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w powiecie bolesławieckim w zakresie:
1) poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;
4) udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni mec. Agnieszka Śmigalska w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu (siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). Zapisy pod nr telefonu: 75 612 17 19.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat bolesławiecki w porozumieniu
z gminami: Gromadką, Osiecznicą i Wartą Bolesławiecką.