Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 r.

I. Termin składania wniosków : od 29 sierpnia 2022 r. do 06 września 2022 r. Wnioski złożone poza określonym terminem nie będą rozpatrywane.
II. Wnioski należy składać w oryginale w siedzibie tut. urzędu przy ul. Obrońców Helu 10 pozostawiając w punkcie informacji na parterze lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu wniosku).
III. Formularz wniosku jest dostępny w zakładce dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.boleslawiec.praca.gov.pl. Wniosek winien być wypełniony komputerowo na załączonym formularzu, lub czytelnie pismem drukowanym.
IV. Prosimy aby jeden wniosek był składany na maksymalnie 10 uczestników. Jeżeli jest zapotrzebowanie na kształcenie większej ilości osób, należy złożyć kolejne wnioski.
V. Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy jak i pracownicy. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia …, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Należy pamiętać, że nawet jeśli w treści priorytetu zawarto sformułowania odnoszące się bezpośrednio do pracowników skorzystać z niego mogą zarówno pracownicy jak i pracodawcy.
 • W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wynikających z decyzji Rady Rynku Pracy (patrz pkt. VI).
 • Przy rozpatrywaniu wniosku Powiatowy Urząd Pracy uwzględnia wszystkie przesłanki określone w § 5 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117).
 • Szczególną uwagę Urząd będzie zwracał na uzasadnienie konieczności odbycia konkretnej formy kształcenia ustawicznego i wykazaną w nim zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy oraz na udokumentowanie jakości usługi finansowanej ze środków KFS.
 • Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przyznane na kształcenie ustawicznie, które rozpocznie się w roku zawarcia umowy z Pracodawcą.
 • W przypadku gdy w ramach środków KFS ma zostać dofinansowane kształcenie dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek lub położnych, należy złożyć oświadczenie, że nie będą to szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone
  w odrębnych przepisach.
 • Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość negocjacji z pracodawcami odnośnie wysokości dofinansowania szkolenia lub kursów, w szczególności gdy łączna kwota złożonych wniosków kwalifikujących się do pozytywnego rozpatrzenia przekroczy kwotę posiadanego limitu.

O środki z KFS nie mogą ubiegać się :

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej –  zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 • lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa  w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

VI. W ogłoszonym naborze można ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w następujących priorytetach :

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Niniejszy priorytet jest adresowany do pracodawców, którzy środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

Spełnienie niniejszego priorytetu będzie uzależnione od złożenia przez pracodawcę oświadczenia, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Proszę jednocześnie pamiętać, że szkolenia dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają oni kryteria w nich określone;
Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:
• doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;
• doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
• ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
• rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.
Należy pamiętać, że powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym i każdy pracodawca może określić własną listę potrzeb.

Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem. Spełnienie niniejszego priorytetu będzie uzależnione od uzasadnienia wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

VII. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
VIII. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) w następujący sposób:

Etap 1: Weryfikacja wniosku pod względem formalnym
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmiew przypadkach niedołączenia załączników wymaganych w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) tj: 1zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 2. informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 3. kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 4. programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu; 5wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Etap 2: Weryfikacja wniosku pod względem merytorycznym
Po pozytywnej weryfikacji wniosku w trakcie etapu I dokonana zostanie ocena merytoryczna wniosku z uwzględnieniem przesłanek określonych w § 5 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) oraz punktacji.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Druki wniosków oraz załączników dostępne są w „Dokumentach do pobrania” na stronie internetowej www.boleslawiec.praca.gov.pl.
 • Na stronie internetowej zamieszczony został również wzór umowy obowiązującej w roku 2022. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze środkami KFS.