parada podczas Święta Niepodległości
fot. T. Tołłoczko / Biuro „Niepodległa”

Biuro „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Przewiduje dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych z świętowaniem Dnia Flagi,
a także odnoszących się do historii, znaczenia i  zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.
Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych na działania
o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowane
w ustawie z 31 stycznia 1980 roku i znajdujące się pod szczególną ochroną prawną. Godło, barwy i hymn symbolizują
nasze niepodległe państwo, są elementami jednoczącymi wspólnotę narodową wokół dziedzictwa i wartości, współstanowią
fundament naszej tożsamości i zachowują swoją aktualność mimo upływu czasu.

Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” przewiduje dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym
związanych ze świętem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii symboli narodowych, ich wyjątkowego znaczenia
i zasad posługiwania się. Program ma także wspierać upowszechnienie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej
zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych
świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych.

PROGRAM DOTACYJNY „SYMBOLE NARODOWE RP”

Budżet programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” wynosi 2 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie
od 5 000 zł do 20 000 zł. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” nie może
przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków do 03 kwietnia 2023 roku do godziny 15:59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji
  kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych
  wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe.

UPRAWNIENI PARTNERZY

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy
z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie wyższe;
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje,
  lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia
  aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 4. murale;
 5. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO „SYMBOLE NARODOWE RP”