FORMULARZ DOC.

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji Programu „Lokalny Animator Sportu”, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ogłasza nabór na Animatora obiektu ORLIK 2012  przy ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec.

I. Warunki pracy:

  • Termin: 1 marca – 30 listopada 2023;
  • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;
  • Czas pracy: 50 godzin miesięcznie – w przypadku wyboru jednego animatora lub 25 godzin miesięcznie – w przypadku wyboru dwóch animatorów.

II. Do zadań Animatora należeć będzie:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz  innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;
6)  promocja powiatu poprzez działania prowadzone na obiekcie Orlik;
7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu;
8) prowadzenie ewidencji i dziennika zajęć;
9) bieżąca aktualizacja zakładki Twój Orlik na stronie www.programorlik.pl, w tym zamieszczenie zdjęcia obiektu Orlik oraz uzupełnienia godzin jego otwarcia;
10) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.

III. Kandydat na Animatora powinni posiadać:
1) uprawnienia instruktora lub trenera;
2) doświadczenie szkoleniowe;
3) doświadczenie organizacyjne w sporcie.

Ofertę (zgodną z załączonym wzorem) należy złożyć w terminie do 23 stycznia 2023 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

Więcej informacji o programie na stronie https://programorlik.pl/

Informacje na temat naboru pod numerem telefonu: 75 612 17 95.