W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Zadania Aktywny Orlik, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ogłasza nabór kandydatów na osoby, które będą organizowały i prowadziły zajęcia i wydarzenia sportowe na Orliku przy ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec

I. Warunki pracy:
1) Termin: od podpisania umowy do 30 listopada 2024;
2) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie podpisana z Realizatorem krajowym;
3) Czas pracy: do 100 godzin miesięcznie.

II. Zadania:
Do podstawowych zadań Osoby prowadzącej zajęcia będzie należeć:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i wydarzeń sportowych na Orliku;
2) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
4) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających integracji społecznej;
5) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu;
6) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem Orlik, na którym pracuje Osoba prowadząca zajęcia;
7) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości realizacji przypisanych jej zdań zgodnie z zapisami Regulaminu i Umowy zlecenia;
8) udział w szkoleniach i wydarzeniach w ramach prowadzonej przez Realizatora krajowego.

III. Wymagania:
1) osobą, która będzie organizowała i prowadziła zajęcia i wydarzenia sportowe może być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego;
2) osoba, która będzie organizowała i prowadziła zajęcia i wydarzenia sportowe powinna posiadać umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające jej inicjowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych przyczyniając się do realizacji celów Zadania.

Ofertę (zgodną z załączonym wzorem) należy złożyć w terminie do 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

Więcej informacji o zadaniu na stronie: www.aktywnaszkola.pl
Informacje na temat naboru pod numerem telefonu: 75 612 17 95.