W  związku z kolejną edycją projektu „Lokalny Animator Sportu” ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko Animatora Sportu na obiekcie ORLIK 2012  przy ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec

 1. Warunki pracy
 • Termin: 1 marca – 30 listopada 2022
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Czas pracy: 56 godzin miesięcznie (w godzinach: 16 – 21 w dni powszednie w okresie roku szkolnego, 10 – 21 w pozostałe dni)
 1. Do zadań animatora należeć będzie:
  1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,
  2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,
  3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
  4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
  5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz  innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
  6) promocja powiatu i miasta poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,
  7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
  8) prowadzeni ewidencji i dziennika zajęć,
  9) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator

III. Aplikacje na animatorów powinny uwzględniać następujące wymagania:
1) uprawnienia instruktora lub trenera,
2) doświadczenie szkoleniowe,
3) doświadczenie organizacyjne w sporcie,
4) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej)

Ofertę (zgodną z załączonym wzorem)  należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

Osoba do kontaktu :

Mariusz Mendocha
Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 75 612 17 95