grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuje LXVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek LXVIII Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LXVII Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Starosty Bolesławieckiego o ważniejszych działaniach Zarządu Powiatu i własnych podjętych w okresie międzysesyjnym.
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LXVII Sesji Rady Powiatu,
3.5. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków w roku 2023,
3.6. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o działalności Rady w zakresie ograniczania bezrobocia w roku 2023.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
4.1. w sprawie przekazania wniosku według właściwości,
4.2. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Bolesławieckiego,
4.3. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Bolesławieckiego,
4.4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.