grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LXVII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 26 stycznia 2024 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LXVII Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LXVI Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach w okresie międzysesyjnym
3.3. Starosty Bolesławieckiego o ważniejszych działaniach Zarządu Powiatu i własnych podjętych w okresie międzysesyjnym.
3.4.  Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LXVI Sesji Rady Powiatu,
3.5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2023,
3.6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniach pożarowych w roku 2023,
4. Sprawozdania:
4.1. Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2023,
4.2. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2023 oraz działalności w roku 2023,
4.3. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2023,

4.4. Komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2023.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu
5.1. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
5.2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
5.3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.