grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LXVI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 21 grudnia 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LXVI Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LXV Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Starosty Bolesławieckiego o ważniejszych działaniach Zarządu Powiatu i własnych podjętych w okresie międzysesyjnym.
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LXV Sesji Rady Powiatu,
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
4.1. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
4.2. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,
4.3. w sprawie zmiany Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”,
4.4. w sprawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań publicznych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2024,
4.5. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/296/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
4.6. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
4.7. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
4.8. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
4.9. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
4.10. w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.