grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LXV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LXV Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LXIV Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Starosty Bolesławieckiego o ważniejszych działaniach Zarządu Powiatu i własnych podjętych w okresie międzysesyjnym.
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LXIV Sesji Rady Powiatu,
3.5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2022,
3.6. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2022.
4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego za lata 2021-2022.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/328/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
5.2. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
5.3. w sprawie wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
5.4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
5.5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.