grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LXIX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 21 marca 2024 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LXIX Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LXVIII Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Starosty Bolesławieckiego o ważniejszych działaniach Zarządu Powiatu i własnych podjętych w okresie międzysesyjnym.
3.4. Starosty podsumowująca działalność Zarządu Powiatu VI kadencji.
3.5. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdania:
4.1. Sprawozdanie ze współpracy w roku 2023 Powiatu Bolesławieckiego z gminami z terenu powiatu oraz informacja o projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
4.2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
5.2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
5.3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
6. Podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.