Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LXIV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 30 października 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek LXIV Sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LXIII Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LXIII Sesji Rady Powiatu,
3.5. Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2022/2023,
3.6. kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego, bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2022 oraz o przygotowaniach do sezonu zimowego,
3.7. Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Bolesławieckiego,
3.8. Starosty Bolesławieckiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
4.1. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/296/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
4.2. w sprawie przekazania wniosku według właściwości,
4.3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
4.4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.