grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LXIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 28 września 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek LXIII Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów LXI i LXII Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LXI i LXII Sesji Rady Powiatu,
3.5. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa dolnośląskiego, z wyszczególnieniem powiatu bolesławieckiego.
4. Sprawozdania:
4.1. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Bolesławcu z działalności w roku 2022,
4.2. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Lubaniu z działalności w roku 2022,
4.3. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Żaganiu z działalności w roku 2022,
4.4. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Szprotawie z działalności w roku 2022,
4.5. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Legnicy z działalności w roku 2022,
4.6. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2023 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/328/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
5.2. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu bolesławieckiego,
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bolesławieckiego,
5.4. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej – ul. Ślusarskiej przebiegającej na terenie miasta Bolesławiec,
5.5. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
5.6. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
5.7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.