grafika

Przewodniczący Rady Powiatu, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), zwołuje LXI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 29 czerwca 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek LXI Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LX Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LX Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdania:
4.1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022,
4.2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2022 – Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z terenu powiatu bolesławieckiego na lata 2021 – 2025,
4.3. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2022 – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016-2026,
4.4. Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2022 – Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie przedstawicieli Rady Powiatu Bolesławieckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
5.2. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
5.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka na terenie powiatu bolesławieckiego,
5.4. w sprawie skargi mieszkańców Gierałtowa na działalność Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,
5.5. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
5.6. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego,
5.7. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
5.8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.