grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LX Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LIX Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LIX Sesji Rady Powiatu,
4. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022.
4.1. Debata nad raportem,
4.2. Głosy radnych,
4.3. Głosy mieszkańców.
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
14.1. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu bolesławieckiego,
14.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanego Strategią Rozwoju ZIT ZOI,
14.3. w sprawie skargi przekazanej uchwałą Nr XLVI/453/2023 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania skargi w części dotyczącej działań Starosty Bolesławieckiego,
14.4. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
14.5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.