grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje LVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek LVIII Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LVII Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LVII Sesji Rady Powiatu,
4. Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Bolesławieckiego z gminami z terenu powiatu oraz informacja o projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w roku 2022.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
5.2. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
5.3. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
5.4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
5.5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.