grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje LVI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego
w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LVI Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.2. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LV Sesji Rady Powiatu,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LV Sesji Rady Powiatu,
3.5. Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2022,
3.6. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2022.
4. Sprawozdania:
4.1. Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2022,
4.2. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2022 oraz kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2022,
4.3. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2022,
4.4. komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego z działalności w roku 2022:
4.4.1 Komisji Budżetu i Finansów,
4.4.2 Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
4.4.3 Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
5.2. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Bolesławcu wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu oraz terminu i sposobu ich wnoszenia,
5.3. w sprawie skargi na działalność Starosty Bolesławieckiego,
5.4. w sprawie podtrzymania rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale Nr LIV/300/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
5.5. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Rady Powiatu Bolesławieckiego wraz z odpowiedzią na skargę,
5.6. w sprawie przekazania skargi według właściwości,
5.7. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
5.8. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.