grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje LV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego
w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LV Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.2. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LIV Sesji Rady Powiatu,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LIV Sesji Rady Powiatu,
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
4.1. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
4.2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego,
4.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/246/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego,
4.4. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/262/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,
4.5. w sprawie wysokości opłat w roku 2023 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
4.6. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
4.7. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
4.8. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
4.9. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
4.10. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.