grafika

Przewodniczący Rady Powiatu  na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuje LIX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek LIX Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LVIII Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LVIII Sesji Rady Powiatu,
3.5. Informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2022 i na rok 2023,
3.6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Bolesławieckiego.
4. Sprawozdania:
4.1. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej z określeniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w roku 2022,
4.2. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 dla Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022,
4.3. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z działalności Centrum w roku 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
4.4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań publicznych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2023,
5.2. w sprawie przekazania petycji według właściwości,
5.3. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
5.4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.