grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje LIV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LIV Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.2. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów LII i LIII Sesji Rady Powiatu,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LII i LIII Sesji Rady Powiatu,
3.5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2021.
3.6. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2021.
4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego za lata 2019-2020” – prezentacja multimedialna.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
5.1. w sprawie zmiany uchwały XLVI/262/2022 w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022.
5.2. w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
5.3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,
5.4. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.