grafika

Przewodniczący Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) – na wniosek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego – zwołuje LIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 9.00 – w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1c.

Porządek LIII Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Powitanie przybyłych Radnych i gości.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem posiedzenia.
4. Wystąpienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego:
– środki unijne oraz ich wykorzystanie i inwestycje w powiecie bolesławieckim.
5. Prezentacja koncepcji II etapu obwodnicy Bolesławca.
6. Informacja o działalności Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.
7. Dyskusja.
Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
9. Zamknięcie sesji.