grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje LII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 28 października 2022 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LII Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.2. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu LI Sesji Rady Powiatu,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas LI Sesji Rady Powiatu,
3.5. Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2021/2022,
3.6. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu bolesławieckiego, bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2021 oraz o przygotowaniach do sezonu zimowego.
3.7. Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Bolesławieckiego,
3.8. Starosty Bolesławieckiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
4.1. w sprawie zmiany uchwały XLVI/262/2022 w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,
4.2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.