Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje LI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 21 września 2022 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LI Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ślubowania Radnej.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego.
5. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego.
6. Informacje:
6.1. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
6.2. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów XLIX i L Sesji Rady Powiatu,
6.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
6.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLIX i L Sesji Rady Powiatu,
6.5. Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za I półrocze 2022 r.
6.6. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa dolnośląskiego, z wyszczególnieniem powiatu bolesławieckiego.
7. Sprawozdania:
7.1. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Bolesławcu z działalności w roku 2021,
7.2. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Lubaniu z działalności w roku 2021,
7.3. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Żaganiu z działalności w roku 2021,
7.4. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Szprotawie z działalności w roku 2021,
7.5. Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Legnicy z działalności w roku 2021,
7.6. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2022 r.

Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego

8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
8.1. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bolesławieckiego na rzecz Gminy Warta Bolesławiecka,
8.2. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/327/18 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość; określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia,
8.3. w sprawie zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
8.4. w sprawie przekazania skargi według właściwości,
8.5. w sprawie skargi na działalność Starosty Bolesławieckiego,
8.6. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
8.7. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego,
8.8. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Bolesławieckiego,
8.9. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022,
8.10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.