grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) – na wniosek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego – zwołuje L Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 4 lipca 2022 r. o godz. 9.30.

Sesja odbędzie się na podstawie art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) w trybie zdalnym.

Porządek L Sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
    Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Powiat
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022.
  3. Zamknięcie sesji.