INFORMACJA
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) podaje się
do publicznej widomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla województwa dolnośląskiego.
Z treścią projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego można
zapoznać się:
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
https://bip.dolnyslask.pl/a,132231,program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego-
2024.html
• w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413
Wrocław, w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 03.04.2024 r. do 24.04.2024 r. (21 dni) drogą elektroniczną na adres e-mail:
poh_dolnoslaskie@lemitor.pl lub pisemnie na adres: Wydział Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu,
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław. Uwagi złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt Programu. Spotkanie odbędzie
się 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 21-23, sala 510, V piętro (budynek Centrum Medycznego
Dobrzyńska), 50-403 Wrocław.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób do kontaktu w zakresie opracowania „Programu ochrony środowiska dla województwa
dolnośląskiego”.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia, informuję osoby fizyczne zgłaszające ewentualne uwagi do prowadzonego postępowania, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław;
2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail: inspektor@umwd.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu spełnienia obowiązków wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w ramach wykonywania
zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z prowadzeniem postępowania
administracyjnego w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza oraz w celu archiwizacji;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą pracownicy UMWD, inni uczestnicy postępowania, wykonawca programu, organy administracji
publicznej, sądy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zgłoszenia uwag do ww. postępowania, w piśmie do tut. organu należy zamieścić klauzulę o zapoznaniu się
przez Panią/Pana z ww. zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych.