Państwo Małgorzata i Zdzisław Dengler dzięki podpisanej umowie ze Starostą Bolesławieckim Tomaszem Gabrysiakiem prowadzą Rodzinny Dom Dziecka.

Rodzina zamieszkuje w Olszanicy, na terenie powiatu złotoryjskiego. Po zasięgnięciu opinii właściwego jej miejscu zamieszkania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie
z ustawowymi przesłankami, zdecydowano odpowiedzieć na bieżące potrzeby powiatu bolesławieckiego w zakresie zabezpieczania pieczy zastępczej.

Państwo Dengler posiadają wymagane przygotowanie w zakresie opieki i wychowania nad dziećmi. Ukończyli szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, doświadczenie zdobywając jako rodzina zastępcza wobec 5 małoletnich pochodzących z terenu powiatu bolesławieckiego. Mają pełne rozeznanie w potrzebach edukacyjnych, zdrowotnych i emocjonalnych dzieci umieszczonych w ich rodzinie. Są ludźmi empatycznymi i wrażliwymi na krzywdę ludzką, gotowymi do niesienia pomocy i współpracy z rodzicami biologicznymi.