Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec
pokój 222
Tel : 075 612 17 44
e mail : m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl

Stanowisko
Mariusz Oliwa

Zakres zadań:
informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia dot. RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia RODO,
współpraca z organem nadzorczym;
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
ustanowienie, udokumentowanie, wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy ISO;
przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz potrzeb związanych z doskonaleniem systemu,
zapewnienie popularyzacji w Starostwie świadomości co do wymagań klientów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością.