Logo PFRON

Powiat Bolesławiecki informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2024 „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Powyższe pozwoli ubiegać się w 2024 r. o środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach Programu.

Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2024 r.:

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 176 000,00 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar D – likwidacja barier transportowych

Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż:

  • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 351 500,00 zł dla autobusów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON”. Informację można także uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia tel.: 75 615 17 15.

Termin składania wniosków: 2 luty 2024 r.