grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuje II Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego na dzień 29 maja 2024 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
Porządek II Sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
3. Informacje:
3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu I Sesji Rady Powiatu,
3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas I Sesji Rady Powiatu.
4. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023.
4.1. Debata nad raportem,
4.2. Głosy radnych,
4.3. Głosy mieszkańców.
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.
7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego za rok 2023.
13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
14.1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
14.2. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
14.3. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów,
14.4. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
14.5. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska,
14.6. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Bolesławieckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
14.7. w sprawie przedstawicieli Rady Powiatu Bolesławieckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
14.8. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Bolesławieckiego do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
14.9. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
14.10. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
14.11. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego do wykonywania czynności w sprawach zwrotu kosztów podróży Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego,
14.12. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024,
14.13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego.
15. Sprawy różne i zakończenie obrad.