stan wojenny

13 grudnia 1981 roku w niedzielę, na mocy dekretu Rady Państwa został wprowadzony na terenie całej Polski stan wojenny wraz z ukonstytuowaniem się Wojskowej Rady Odrodzenia Narodowego. Natomiast dzień wcześniej, bo 12 grudnia władze ówczesnego systemu politycznego rozpoczęły aresztowania działaczy opozycyjnych NSZZ „Solidarność”. Władza komunistyczna w celu ratowania upadającego systemu politycznego zintensyfikowała swoje działania uderzając w opozycjonistów.

Wydarzenie to, można określić mianem jednego z najważniejszych, najdramatyczniejszych w historii powojennej kraju o ogromnym znaczeniu w drodze do upadku systemu totalitarnego w Polsce, dokonanego ostatecznie na przełomie lat 1989/1990.