policjanci na tle bolesławieckiego wiaduktu

W najbliższą środę, 22 marca zapraszamy osoby zainteresowane służbą w Policji na dzień otwarty do bolesławieckiej jednostki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat służby w Policji i jak zostać bolesławieckim policjantem przyjdź na dzień otwarty 22 marca w godzinach 10.00 – 18.00 do komendy przy ulicy Modłowej 3 lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 216 lub 217.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 12 stycznia 2022 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (orygninał do wglądu).

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej odbywają się zgodnie z poniższym grafikiem

– Szkoła Tenisa “AS” przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

piątek 12.30-14.00.

aspirant sztabowy Anna Kublik-Rościszewska

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu