Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia

Deklaracja sporządzono dnia: 2021-03-01.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2023-03-30.

Treści lub funkcje niedostępne:

pliki PDF (powód: • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. )

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Grzelczyk, k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 612 17 16.

Informacje na temat procedury

zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ustawy
Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu znajduje się przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec. Przed wejściem głównym do budynku jest płatny parking za szlabanem. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne i boczne. Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody z obustronną poręczą. Po lewej stronie wejścia, obok schodów znajduje się winda. Winda wyposażona jest w przyciski z napisami w języku Braille’a oraz powiadomieniem głosowym.

Wejścia boczne B i C do budynku usytuowane są od strony ul. Armii Krajowej. Przed wejściami występują schody z obustronną poręczą.

Nawierzchnia ciągów pieszych przed budynkiem wyłożona jest kostką brukową.
Pierwszy i ostatni stopień schodów zewnętrznych i wewnętrznych został oznaczony żółtą linią.

Na ciągach komunikacyjnych, załamania ścian  jak również wejścia do pomieszczeń oznaczone są w wizualnie kontrastowym kolorze.

Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom z ograniczoną mobilnością.

Na drzwiach nie ma piktogramów, ani oznaczeń brajlowskich. Tabliczki są umieszczone na ścianach przy drzwiach od strony klamki na wysokości 120-160 cm od posadzki.

Punkt obsługi klienta znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku w widocznym miejscu. W strefie obsługi klienta zapewniono przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku. Wydzielono jedno stanowisko z obniżonym blatem, przy którym mogą być obsługiwane osoby ze szczególnymi potrzebami. Dolna krawędź blatu znajduje się na wysokości 71 cm, a górna na wysokości od 74 od poziomu posadzki

Pozostałe stanowiska posiadają blaty na wysokości 114-117 cm.

Stanowiska obsługi klienta są dobrze oświetlone. Pracownicy wykonują pracę za przeszkleniami co może powodować kontrast.

Strefa obsługi klienta jest wyposażona w miejsca do odpoczynku.

W budynku brak pokoju dla rodzica z dzieckiem.

Toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępna jest na parterze i 1 piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń na parterze budynku gdzie najczęściej przebywają klienci. Informacje te podane są w sposób wizualny za pomocą tyflomapy.

Na parterze w przestrzeni obsługi klienta jedno stanowisko jest wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną, która wspomaga słyszenie. Stanowisko oznaczone jest piktogramem, w widocznym miejscu. Starostwo Powiatowe posiada także pętlę przenośną.  W razie potrzeby jest zatem możliwość dostosowania każdego stanowiska  do obsługi klienta z niepełnosprawnością słuchową.

W budynku Starostwa zapewniono dostęp do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) online, osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinno jednak przekroczyć trzech dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Stanowiska obsługi klienta wyposażone są w ramkę ułatwiającą złożenie podpisu przez osobę niewidomą lub słabowidzącą  na uzupełnianych formularzach oraz lupę powiększającą odczytywany tekst.

W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
• E-mail: biuro@powiatboleslawiecki.pl
• Tel: +48 75 732 32 58
• Faks: 075 732 32 50
• osobiście – u pracownika Starostwa prowadzącego dany zakres spraw.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) Starosta Bolesławiecki wyznaczył panią Katarzynę Grzelczyk – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu,
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o dostępności,
3. monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4. przedstawianie Staroście Bolesławieckiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
5. współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz środowiskami osób z niepełnosprawnościami w zakresie dotyczącym dostępności.

Dane kontaktowe:

Katarzyna Grzelczyk – Koordynator do spraw dostępności

adres do korespondencji: ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

telefon: +48 75 612 17 16

e-mail: k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności
Instrukcja do wniosku o zapewnienie dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Stan w dniu 01.01.2021 r.