Podczas LV Sesji Powiatu Bolesławieckiego w dniu 22 grudnia 2022 r. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023. Planowany budżet Powiatu to 132 049 090 zł, z czego dochody bieżące stanowią 106 607 115 zł a dochody majątkowe to kwota 25 441 975 zł. Planowana przyszłoroczna kwota wydatków budżetu to łącznie 131 445 778 zł, z tego wydatki bieżące to 104 449 678 zł a wydatki majątkowe 29 996 100 zł, natomiast planowana nadwyżka wyniesie 603 312 zł. Rada Powiatu również jednogłośnie uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2028.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego wydał opinię pozytywną. Również projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu wybrano II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, którym został Radny Stanisław Zmaczyński. Panu Radnemu życzymy powodzenia i satysfakcji z pełnionej funkcji.