Na 66. sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego podjęto uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024. Dokument ten stanowi plan finansowy na kolejny rok dla Powiatu Bolesławieckiego oraz określa przewidywane dochody i wydatki.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu zakłada blisko 90 mln złotych na inwestycje, co jest rekordową jak dotychczas sumą. Największą cześć tych wydatków zajmują zadania z zakresu budownictwa drogowego, bo blisko 75 mln zł. Kolejną z największych części zadań inwestycyjnych stanowią zadania w jednostkach oświatowych.

Rada uchwaliła także wieloletnią prognozę finansową Powiatu Bolesławieckiego na lata 2024-2030.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego wydał opinię pozytywną. Również projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

Uchwalenie budżetu na rok 2024 jest ważnym krokiem w zapewnieniu stabilności finansowej Powiatu Bolesławieckiego oraz daje podstawy do działań mających na celu rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców powiatu. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych środków, zgodnie z przyjętym planem, pomoże w osiągnięciu zamierzonych celów rozwojowych.