Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12,
59-700 Bolesławiec
pokój 322

Stanowisko
Renata Szewczyk

 

Zakres zadań Audytora Wewnętrznego:
prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustaw, aktami wykonawczymi oraz standardami audytu wewnętrznego
Przygotowywanie rocznego planu kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Starostę Bolesławieckiego,
organizowanie i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających w komórkach organizacyjnych Starostwa, jednostkach organizacyjnych Powiatu i innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne z budżetu Powiatu,
przeprowadzanie doraźnych kontroli na zlecenie Starosty Bolesławieckiego
w komórkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych Powiatu
opracowywanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wystąpień pokontrolnych i formułowanie /ustalenie zaleceń pokontrolnych zatwierdzanych przez Starostę Bolesławieckiego,
monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w toku kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie przez zewnętrzne organy kontroli,
współpraca z Audytorem wewnętrznym w zakresie planowania działalności kontrolnej i audytowej,
współpraca z Koordynatorem kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym,
sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności kontrolnej dla Starosty Bolesławieckiego,
prowadzenie książki kontroli zewnętrznych.