Zasady usuwania pojazdów

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.):

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)      pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)      nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)      przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)      pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5)      pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,
że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6)      kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust.2.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku,
o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)        kierowała nim osoba:

a)      znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b)      nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)      jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a.  Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Zgodnie z art. 130a ust. 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym:

„Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1)      policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;

2)      strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

3)      osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.”

Podmiotami wyznaczonymi przez Starostę do usuwania i przechowywania pojazdów w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w roku 2021 oraz 2022 są:

  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec, dla pojazdów o masie poniżej 3,5 t, rowerów, motorowerów
    oraz motocykli.
  2. Jan Wengrzyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Jan Wengrzyn z siedzibą w Jaroszówce 58, 59-225 Chojnów, dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t
    oraz przewożących towary niebezpieczne.

Opłaty za usunięcie pojazdów reguluje Uchwała Rady Powiatu Bolesławieckiego.
Szczegółowe informacje na stronie BIP w zakładce „Zasady usuwania pojazdów”.

Więcej informacji można uzyskać w:
Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 612-17-51

DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji  jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie Starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.  Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane  z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.