Zasady usuwania pojazdów

Zasady usuwania pojazdów

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.):

1.Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8lit.c;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,
że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust.2.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

2.Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

 1. a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 2. b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a.  Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

 1. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
 2. „Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.”

POJAZD ZOSTAŁ USUNIĘTY. CO DALEJ?

KTO DOKONUJE USUNIĘCIA POJAZDU ORAZ JE PRZECHOWUJE NA PARKINGU STRZEŻONYM?

Podmiotem wyznaczonym przez Starostę do usuwania i przechowywania pojazdów w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w roku 2023, 2024 i 2025 jest:

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec:
  – dla pojazdów o masie do 3,5 t,
  – rowerów,
  – motorowerów,
  – motocykli,
  – hulajnóg elektrycznych,
  – urządzeń transportu osobistego
  – dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t,
  – dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Miejsce przechowywania pojazdów oraz dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
ul. Modłowa 8
59-700 Bolesławiec
tel. (75) 644-23-21

OPŁATA ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI I ZA JEGO PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

Opłaty za usunięcie pojazdów reguluje Uchwała Rady Powiatu Bolesławieckiego – aktualna 2024 r.
Szczegółowe informacje na stronie BIP w zakładce „Uchwały Rady Powiatu” oraz poniżej:

2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.2024 r.

Opłaty nalicza osoba prowadząca parking.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec: 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920.

W zależności od rodzaju pojazdu, sumuje się opłatę za usunięcie pojazdu z drogi i opłatę za parkowanie pomnożoną przez ilość pełnych dób przechowywania.

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR POJAZU

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu chyba, że przepis stanowi inaczej.

DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji można uzyskać:
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 612-17-51

Biuletyn Informacji Publicznej: https://spboleslawiec.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt6&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu78&value%5B1%5D=1

WAŻNE:

Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim  na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

Odwołania/zastrzeżenia co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały (Straż Miejska, Policja).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: RODO