Biuro Rzeczy Znalezionych

Rzeczą znalezioną jest taka którą właściciel zgubił – czyli porzucił bez zamiaru wyzbycia się własności. Rzeczą znalezioną nie są natomiast rzeczy wyrzucone lub ukradzione.
Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2019 poz. 908).
Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Komórką właściwą do odbierania zawiadomień i odbierania rzeczy znalezionych jest
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec (pok. 301)

Tel: 75 612 17 51

Jak postępować z rzeczami znalezionymi ?

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

§ 1.
Informacje ogólne

 1. Biuro Rzeczy Znalezionych, zwane dalej „Biurem” mieści się w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec i prowadzone jest w ramach Wydziału Organizacyjnego.
 2. Biuro działa w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
  – poniedziałek – godz. 730  – 1700
  – wtorek, środa, czwartek – godz. 730  – 1530
  – piątek – godz. 730  – 1400

§ 2.
Podstawa prawna

Biuro działa na podstawie: ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.
Działalność Biura

Przedmiotem działalności Biura jest:

1)   odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Bolesławieckiego oraz których znalazcami są mieszkańcy Powiatu Bolesławieckiego,

2)   przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,

3)   poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,

4)   udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym swoje prawa do rzeczy znalezionych,

5)   wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym

6)   zamieszczanie wezwań i ogłoszeń na Tablicy Ogłoszeń Biura Rzeczy Znalezionych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu: bip.powiatboleslawiecki.pl.

§ 4.
Ewidencja

Biuro prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych zawierającą następujące dane:

1)   liczba porządkowa,

2)   nr ewidencyjny,

3)   imię, nazwisko i adres znalazcy lub nazwa i siedziba podmiotu,

4)   opis rzeczy z uwzględnieniem rodzaju i ilości,

5)   dane osoby uprawnionej do odbioru,

6)   data przyjęcia rzeczy,

7)   data znalezienia rzeczy,

8)   miejsce znalezienia rzeczy,

9)   data odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy,

10)    data wydania rzeczy,

11)    data przejścia rzeczy na własność znalazcy lub powiatu,

12)    sposób i datę postąpienia z rzeczami znalezionymi, które przeszły na własność powiatu

13)    uwagi.

§ 5
Przyjmowanie rzeczy znalezionych


 1. Do depozytu Biura przyjmuje się rzeczy znalezione, porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł, w tym również:

1)   pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności w tym: złoto, platyna, srebro, monety pamiątkowe oraz okolicznościowe, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz korale, rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej;

2)   rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności oraz środku transportu publicznego nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy;

3)   inne rzeczy, z zastrzeżeniem § 6 i § 7.

2. Do depozytu Biura można nie przyjąć rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100,00 zł chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

§ 6.
Odmowa przyjęcia rzeczy

 1. Do depozytu Biura nie przyjmuje się rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości materialnej.
 2. Odmowa przyjęcia rzeczy przez Starostę, uprawnia znalazcę, albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według własnego uznania.

§ 7.
Przyjmowanie rzeczy podlegających przekazaniu innym podmiotom

 1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją Staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
 2. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia Starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

§ 8.
Przyjmowanie rzeczy znalezionych

 1. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole. W przypadku nie podania danych znalazcy, o których mowa w Protokole, znalazca nie może żądać znaleźnego. Wzór „Protokołu odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcia rzeczy do przechowywania” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Protokół o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Wzór „Poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej, czyni się o tym wzmiankę odpowiednio w „Protokole odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcia rzeczy do przechowywania” (zał. 1) oraz „Poświadczeniu przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy” (zał. 2).

§ 9.
Przechowywanie rzeczy znalezionych 1.   

1. Rzeczy oddane do przechowania przez Biuro, przechowuje się w miejscu i warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo i trwałość do czasu:
1)   odbioru rzeczy przez właściciela;
2)   odbioru rzeczy przez znalazcę, po bezskutecznym upływie terminu odbioru rzeczy przez właściciela;
3)   upływu terminu odbioru rzeczy przez właściciela, gdy znalazca nie odebrał znaleźnego.

2. W przypadku, gdy przechowywanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia rzeczy, znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, staroście lub zarządcy, miejsca w którym rzecz się znajduje.

3. W przypadku znalezienia pieniędzy, Starosta wpłaca znalezione pieniądze na rachunek bankowy sum depozytowych.

4. W przypadku znalezienia papieru wartościowego, złota, platyny, srebra, monet pamiątkowych oraz okolicznościowych, wyrobów użytkowych ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł, korali lub innego dokumentu, którego posiadanie legitymuje do świadczenia zabezpiecza się je w kasie pancernej, w skrytce sejfowej lub niezwłocznie oddaje na przechowanie bankowi.

§ 10.
Wezwania do odbioru

 1. W przypadku ustalenia danych osobowych oraz adresu zamieszkania lub siedziby osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Biuro niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy, poucza o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie, kosztach przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy. Wzór „Wezwania do odbioru rzeczy znalezionej” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Starosta występuje do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie tego adresu oraz prowadzi poszukiwania właściciela poprzez zamieszczenie:

1)   wezwania na Tablicy Ogłoszeń Biura przez okres 1 roku licząc od dnia znalezienia rzeczy;

2)   ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bolesławieckiego;

3)   ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim w przypadku, gdy wartość rzeczy znalezionej przekracza równowartość 5.000,00 zł.

 1. Wezwania oraz ogłoszenia zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

§ 11.
Zasady wydawania rzeczy znalezionych

1. Osoba poszukująca rzeczy, która jest uprawniona do odbioru rzeczy, przed wydaniem rzeczy z Biura winna złożyć „Oświadczenie o zgubieniu rzeczy” według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.

2. Przed wydaniem rzeczy, osoba uprawniona do odbioru rzeczy winna uiścić koszty przechowania, utrzymania lub poszukiwania właściciela rzeczy, zgodnie z § 12 regulaminu.

3. Rzecz zostanie wydana po uiszczeniu opłat, o których mowa w ust. 2.

4. W trakcie trwania procedury wydania rzeczy, Biuro sporządza „Protokół wydania rzeczy” według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu.

5. Jeżeli wydawane są osobie uprawnionej do odbioru rzeczy znalezione pieniądze, które są przechowywane na rachunku sum depozytowych Biura, osoba uprawniona do odbioru rzeczy winna złożyć „Podanie o zwro znalezionych pieniędzy z konta depozytowego”, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

6. O wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania,  albo siedziby Biuro niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu. Wzór „Zawiadomienia znalazcy o wydaniu rzeczy znalezionej osobie uprawnionej” stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

7. Gdy rzecz znaleziona nie  zostanie  odebrana  przez  osobę  uprawnioną  do  jej  odbioru w ciągu 1 roku od dnia doręczenia wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia, rzecz staje się własnością znalazcy, który uprzednio zawiadomiony odebrał rzecz we wskazanym terminie nie krótszym niż 2 tygodnie z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się powiat. Wzór „Zawiadomienia oraz wezwania znalazcy” stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

8. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po uiszczeniu kosztów, o których mowa w ust. 2.

9. W trakcie trwania procedury wydania rzeczy znalazcy, pracownik Biura sporządza „Protokół wydania rzeczy znalazcy” według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do regulaminu oraz „Zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz informację o wydaniu rzeczy” według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do regulaminu.

10. Jeżeli wydawane są znalazcy znalezione pieniądze, które są przechowywane na rachunku sum depozytowych Biura, osoba uprawniona do odbioru rzeczy winna złożyć „Podanie o zwrot znalezionych pieniędzy z konta depozytowego”, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu.

11. Od zawiadomienia i wezwania, o którym mowa w ust. 7 odstępuje się w przypadku, gdy znalazca oświadczył w Protokole o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz Poświadczeniu o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu, iż po upływie terminów wskazanych w niniejszym przepisie i braku odbioru rzeczy znalezionej przez uprawnioną osobę pomimo wezwania, zrzeka się nabycia własności i odbioru rzeczy znalezionej oraz, iż w związku z powyższym prosi o niewzywanie go do odbioru rzeczy w wyznaczonym terminie.

§ 12.
Koszty poniesione za przechowywanie.

 1. Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy
  w dniu odbioru.
 2. Opłata ryczałtowa za przechowywanie rzeczy wynosi 1,00 zł chyba,
  że koszty przechowywania są w danym przypadku wyższe i wynikają z dokumentów księgowych. W takim przypadku koszty przechowywania ustala się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 3. Opłatę ryczałtową nalicza się za każdy rozpoczęty rok przechowywania.
 4. Wartość szacunkową rzeczy ustala się w oparciu o średnie ceny detaliczne
  z uwzględnieniem stopnia zużycia rzeczy – na dzień przyjęcia rzeczy do przechowywania.
 5. Za przechowywanie gotówki pobiera się 1 % ogólnej sumy pieniędzy.

§ 13.
Postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, Biuro w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości
o znalezieniu rzeczy zawiadamia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 14.
Postępowanie z rzeczami po upływie terminów.

 1. Po upływie terminu do odbioru rzeczy przez właściciela i/lub znalazcę i/lub osobę uprawnioną powołana przez Starostę Komisja dokonuje oceny wartości rzeczy znalezionych i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych na konto powiatu.
 2. Po sporządzeniu wyceny przez Komisję o której mowa w ust. 1, pracownik merytoryczny ds. Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół zdawczo-odbiorczy rzeczy znalezionych, które przeszły na własność powiatu. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego określa załącznik nr 12 do regulaminu. Z ww. rzeczami postępuje się zgodnie zasadami gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
 3. W przypadku środków pieniężnych znajdujących się na rachunku depozytowym Biura, Komisja o której mowa w ust. 1 sporządza „Wniosek do Wydziału  Budżetowo-Finansowego o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych, które przeszły na własność Powiatu Bolesławieckiego”. Wzór wniosku określa załącznik nr 13 do regulaminu.

§ 15.
Pozostałe informacje.

 1. Biuro nie przechowuje znalezionych zwierząt.
 2. Znalazca, który mimo poinformowania o terminie odbioru depozytu przez jego właściciela nie zgłosił się do odbiorcy we wskazanym terminie, nie może obciążać Biura wypłatą znaleźnego.
 3. Biuro nie rozstrzyga sporów dotyczących wypłaty znaleźnego.

Załączniki:

 1. Protokół odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcia rzeczy do przechowywania
 2. Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / znalezienia oraz przyjęcia rzeczy
 3. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej
 4. Oświadczenie o zgubieniu rzeczy
 5. Protokół wydania rzeczy
 6. Podanie o zwrot znalezionych pieniędzy z konta depozytowego
 7. Zawiadomienie znalazcy o wydaniu rzeczy znalezionej osobie uprawnionej
 8. Zawiadomienie oraz wezwanie znalazcy
 9. Protokół wydania rzeczy znalazcy
 10. Zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz informację o wydaniu rzeczy
 11. Podanie o zwrot znalezionych pieniędzy z konta depozytowego
 12. Protokół zdawczo-odbiorczy rzeczy znalezionych, które przeszły na własność Powiatu Bolesławieckiego
 13. Wniosek do Wydziału  Budżetowo-Finansowego o przekazanie środków zgromadzonych
  na rachunku depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych, które przeszły na własność Powiatu Bolesławieckiego