W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Załatw swoją sprawę !

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej (w przypadku gruntów objętych ochroną)

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (PDF, 80 KB)

Podstawa prawna

   ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie decyzji
 2. plan zagospodarowania działki z wyliczoną powierzchnią przeznaczoną do wyłączeniainformację o terminie rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie wieczyste 
 3. w przypadku wydawania decyzji naliczającej należności i opłaty roczne dodatkowo nalezy dołączyć: oświadczenie o wartości rynkowej 1m 2 gruntu

Opłaty

zwolnienie z opłaty skarbowej

Przewidywany termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień

Grażyna Myjkowska, Agnieszka Potoczniak  tel. 75 612 17 73

Wydział

Wydział Środowiska

Numer pokoju

4 , pl. M.J. Piłsudskiego 1

Email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy

Poniedziałek: 08:00-16:00, wtorek-czwartek: 07:30-15:30, piątek 07:30-14:00

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej

Tryb odwoławczy sprawy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków* ludzkich z zagranicy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.912),

1.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U.  Nr 249, poz. 1866),

2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257).

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy,
 2. oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich,
 3. akt zgonu (przetłumaczony na język polski),
 4. w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon - dokument urzędowy (przetłumaczony na język polski)stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Opłaty

Brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień

Naczelnik Katarzyna Grzelczyk, tel. 75 612 17 16

Wydział

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia

Numer pokoju

110,  ul. Armii Krajowej 12

E–mail

k.grzelczykTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy

poniedziałek: 07:30-17:00, wtorek–czwartek 07:30–15:30, piątek 07:30 - 14:00

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  • pozostały małżonek(ka),
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 2. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152 z 2001 r., poz. 1742) do wykazu chorób zakaźnych należą:
  • cholera,
  • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
  • dżuma,
  • gorączka powrotna,
  • nagminne porażenie dziecięce,
  • nosacizna,
  • trąd,
  • wąglik,
  • wścieklizna,
  • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

Rejestracja/czasowa rejestracja/wyrejestrowanie pojazdu/zbycie pojazdu

Dołącz do formularza

 • Dokument własności (umowa kupna, faktura, akt darowizny, umowa zamiany, umowa o dożywocie i prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • Kartę pojazdu - jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dowód rejestracyjny - jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane.

 

Opłaty

Administracyjne na konto Starostwo Powiatowe w Bolesławcu BGŻ 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920: 

 

Pojazd sprowadzony
z zagranicy

Pojazd nowy,
zarejestrowany na terytorium kraju

Pojazd zarejestrowany w Powiecie Bolesławieckim – brak miejsca na badania techniczne

Pojazd zarejestrowany w Powiecie Bolesławieckim – zmiana danych

Samochód osobowy; Samochód ciężarowy; Ciągnik samochodowy

256,00 zł

180,50 zł

73,50 zł

68,50 zł

Motocykl

197,00 zł

121,50 zł

73,50 zł

68,50 zł

Ciągnik rolniczy;
Przyczepa/naczepa

121,50 zł

121,50 zł

73,50 zł

68,50 zł

Motorower

111,50 zł

111,50 zł

73,50 zł

68,50 zł

 

 

 • W przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpis kolejnych terminów badań technicznych pojazdu opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi - 54,50zł (należy zgłosić się do tut. Urzędu w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia badania technicznego).

 

 • Opłata recyklingowa 500 zł za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju na konto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK III O/Warszawa Nr: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 Na dowodzie wpłaty należy podać cechę: identyfikacyjny Nr VIN, czyli numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, którego ta opłata dotyczy !

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie możesz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Uwagi

Przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć dodatkowo:

 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
 • Dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie lub brak obowiązku wpłaty podatku od towarów i usług,
 • Dokumenty złożone do wniosku sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Przepisy regulujące wykonanie usługi

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. 189, poz. 1857);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1618);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133 poz. 1122 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej pojazdów (Dz. U. Nr 103, poz. 870)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu

Wydanie prawa jazdy

Formularz

Oryginał formularza dostępny jest w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, parter, pokój 10, tel. 075 612 17 07 do 08

 

 Dołącz do formularza

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu i opłaty administracyjnej
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnym szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

 

Opłaty

 

 • Opłata administracyjna w wysokości 100,50 zł - należy wpłacić na konto
  Starostwa Powiatowego w Bolesławcu BGŻ 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920.

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie możesz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

 

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zaostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Wniosek o przesłanie moich dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy (PDF, 698 KB)

 

Przepisy regulujące wykonanie usługi

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2007 r. Nr 121, poz. 839)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 231)

Obsługa zgłoszeń wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

 

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

59-700 Bolesławiec, ul. Armii Krajowej 12, II piętro

poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

W ciągu 10 dni roboczych.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

p. Lidia Mirek, tel. 075 612 17 32, p. Daniel Biedrawa, p. Mariusz Wodas, tel. 075 612 17 42, Kierownik Referatu Mapy Numerycznej p. Zbigniew Klessa, tel. 075 612 17 34 oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, p. Anna Demusz, tel. 075 612 17 36,

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia i wydanie wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania prac. Kontrola dokumentacji powstałej w wyniku jej wykonania i włączenie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opatrzenie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego odpowiednimi klauzulami.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Udostępnienie na wniosek informacji publicznej nie udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 02 kwietnia 1997 r.

( Dz.U.1997.78.483 z późn. zmian)

 

Art. 61

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

 

 

                Zasady udostępniania informacji publicznej regulowane są ustawą z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zmian).

Zgodnie z art. 1 w/w ustawy „ Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”

W myśl art. 6 w/w ustawy Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

  1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b)  projektowaniu aktów normatywnych,

c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

  2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  statusie prawnym lub formie prawnej,

b)  organizacji,

c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,

d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f)  majątku, którym dysponują,

  3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g)  naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

  4)  danych publicznych, w tym:

a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

  5)  majątku publicznym, w tym o:

a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,

d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f)  długu publicznym,

g)  pomocy publicznej,

h)  ciężarach publicznych.

Zapewnieniu powszechności dostępu do informacji publicznej jest realizowane poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (zwany dalej bip). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej można pobrać wyżej.

 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Starosta Bolesławiecki uściślił wysokość dodatkowych kosztów w Zarządzeniu z dnia 10.12.2012 r. nr 94.IV.12. Tekst zarządzenia do pobrania - tutaj -.

 Podmiot, zobowiązany do udostępnienia informacji,w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy : udzielanie informacji koordynuje Wydział Organizacyjny, informacja jest udzielana przez właściwą komórkę w zależności od żądanych informacji; 

 

Czas realizacji : niezwłocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

 

 

Podstawa prawna:

      rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2013. 1551).

 

Wymagane dokumenty:

 • · pisemny wniosek (wzór w załączeniu),
 • · w przypadku uzyskania danych osobowych wniosek powinien zawierać podstawę prawna upoważniającą do ich pozyskania lub wiarygodne uzasadnienie potrzeby ich pozyskania,

  

Opłaty:

Według Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014. 917)

 

Miejsce składania dokumentów:

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

59-700 Bolesławiec,ul. Armii Krajowej 12 , II piętro, tel. 075 612 17 33-38

poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7.30-14.00

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wypis do 7 dni, wyrys i wypis (łącznie) do 14 dni.

 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

p. Jolanta Nawrocka, p Małgorzata Tutak tel. 75 612 17 40,

 

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Sporządzenie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy