W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Do wglądu w wydziale

Dziennik budowy

Opłaty

 • Opłata skarbowa: 91,00 zł za decyzję należy wpłacić na konto
  Urząd Miasta Bolesławiec PKO/BP 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
 • Nie wnosi się opłaty skarbowej w przypadku przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Termin odpowiedzi

Nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Pismo z odwołaniem należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 lub w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 123

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany pisemnie do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym. Szczegółowych wyjaśnień udzielają:

 • Budowa bez urządzeń i instalacji sanitarnych – gmina Nowogrodziec – Naczelnik Krzysztof Pańczak, tel. (075) 612-17-68, pok. nr 315
 • Budowa bez urządzeń i instalacji sanitarnych – miasto Bolesławiec, miasto Nowogrodziec – Zastępca Naczelnika Alicja Ruszkiewicz, tel. (075) 612-17-65, pok. nr 312
 • Budowa bez urządzeń i instalacji sanitarnych – gmina Bolesławiec, gmina Osiecznica, gmina Warta Bolesławiecka, gmina Gromadka – Podinspektor Paweł Chruściński tel. (075) 612-17-66, pok. nr 313
 • Budowa urządzeń i instalacji sanitarnych oraz urządzeń i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych – teren całego Powiatu Bolesławieckiego – Inspektor Alicja Głowacka, tel. (075) 612-17-66, pok. nr 313

Przepisy regulujące wykonanie usługi

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001r. Nr 138, poz. 1554)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380) wraz z przepisami wykonawczymi
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi